Προκήρυξη ΕΟΣ για ενοικίαση του Χιονοδρομικού κέντρου Μαινάλου


Προσφορές θα δέχεται ο ΕΟΣ μέχρι και τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου
Προκήρυξη ενοικίασης εγκαταστάσεων και κτισμάτων του χιονοδρομικού κέντρου ιδιοκτησίας Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης,  στην περιοχή Οστρακίνα του Όρους Μαινάλου Αρκαδίας.
Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Τριπόλεως, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση γραπτών προσφορών για εκμίσθωση διάρκειας 10 ετών των εγκαταστάσεων και κτισμάτων  του Χιονοδρομικού Κέντρου Μαινάλου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και περιέχει αναλυτικές περιγραφές των προς μίσθωση προσφερομένων, τον κανονισμό λειτουργίας και τον κανονισμό υποχρεώσεων και δαπανών.
Τα προς ενοικίαση, εγκαταστάσεις και ακίνητα είναι τα ευρισκόμενα εντός του μέρους της ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Σ. Τρίπολης νοτιοδυτικά του δρόμου Τρίπολης – Βυτίνας και περιγράφονται τα πιο κάτω:
1. Οι εγκαταστάσεις λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου, αποτελούμενες από τις εγκατεστημένες  υποδομές και όλον τον μηχανολογικό εξοπλισμό που σήμερα ευρίσκεται στο Κέντρο.
2. Το Σαλέ, κτίσμα διώροφο, με ισόγειο 330 τ.μ και όροφο 260 τ.μ. περίπου
3. Παραπήγματα εμβαδού περίπου: 135 τ.μ. το πρώτο, και 35 τ.μ το δεύτερο, και  30 τ.μ περίπου το τρίτο, πλην του παραπήγματος στην βάση της βορινής πίστας το οποίο μένει  για χρήση του Συλλόγου.
4. Χώρο για εγκατάσταση κινητών περιπτέρων πώλησης πχ γλυκών παρασκευαζομένων επιτόπου ή προπαρασκευασμένων.
Η ελάχιστη τιμή εκκίνησης ενοικίασης αυτών είναι το ετήσιο ποσόν των 21.000,00 €. καθαρά με το χαρτόσημο να βαρύνει τον ενοικιαστή.
Οικονομικές υποχρεώσεις:
α. Ετήσιο ενοίκιο  θα είναι κατ' ελάχιστον καθαρά 21.000,00 € αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με το ποσοστό του ετησίου πληθωρισμού και αν αυτός είναι μηδενικός η αρνητικός με 1,5%.
β. Κατάθεση σε μετρητά ως εγγύηση ενός ετησίου ενοικίου με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.
γ. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του συμφωνητικού αξίας ενός ετησίου μισθώματος η όποιας άλλης πρόσφορης εγγύησης όπως προσκόμιση και υπογραφή εγγυητή.
δ. Ασφαλιστικό συμβόλαιο (εντός δύο μηνών από της υπογραφής της μίσθωσης) που θα καλύπτει τα κινητά και ακίνητα του Συλλόγου που αποτελούν το αντικείμενο της μίσθωσης από κάθε ζημία.
ε. Η καταβολή  ενοικίου εγγυήσεων και λοιπών οικονομικών θεμάτων:
Αυτό θα γίνει με καταβολή του  50% του ετήσιου ενοικίου το πρώτο με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 50% στις 10/02/2014, για δε τα επόμενα έτη το 50% στην αντίστοιχη ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού και το άλλο 50% στις 10/02 εκάστου έτους.
Η εγγύηση σε μετρητά ύψους ενός ετησίου ενοικίου θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, το 50% με την υπογραφή της σύμβασης και το λοιπό 50% με την είσπραξη της α’ δόσης (50%) του ετησίου ενοικίου του δεύτερου χρόνου.

Ο Σύλλογος λαμβάνοντας υπ' όψη τις ζημίες που έχουν γίνει στα προς ενοικιαζόμενα, εγκαταστάσεις και ακίνητα, αναγνωρίζει ύψος δαπάνης για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών σε 30.000,0 € (περιλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.) επιμερίζει δε το ποσόν αυτό, μειώνοντας την β’ δόση  του ετησίου ενοικίου κατά 3.000,00€ για την δεκαετή διάρκεια της μίσθωσης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Κανονισμός Λειτουργίας.
1.1.Λειτουργία σύμφωνα με τους Νόμους  και κανονισμούς περί χιονοδρομικών κέντρων.
1.2.Λειτουργία σύμφωνα με όλους τους ασφαλιστικούς, φορολογικούς και υγιεινής και ασφάλειας νόμους και αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2. Δαπάνες & Υποχρεώσεις.
Υποχρεώσεις ΓΕΝΙΚΕΣ του μισθωτή:
Α. Ο Μισθωτής θα κάνει αποκομιδή καθημερινά των απορριμμάτων του, διαχωρισμένα για ανακύκλωση.
Β. Ο Μισθωτής υποχρεούται να λειτουργήσει τα μίσθια σύμφωνα με το συμφωνητικό ενοικίασης που έχει υπογράψει, για την τυχόν επέκταση των εργασιών τους σε άλλο αντικείμενο, υποχρεούται να έλθει σε συνεννόηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου και να λάβει από αυτό την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του  και σε κάθε περίπτωση να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από τον νόμο κανονισμούς.
Γ. Ο Μισθωτής κατά την άσκηση των επαγγελματικών υποχρεώσεών του, φροντίζει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που δεν συνάδουν με την αθλητική, την αισθητική και την οικογενειακή μορφή  του Χιονοδρομικού κέντρου. (π.χ. δεν συνάδει με το Χ.Κ. η διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών οποιασδήποτε μορφής, ή η μόνιμη λειτουργία του ως νυχτερινού κέντρου – μπαρ οποιασδήποτε μορφής και άρα όλα τα πιο πάνω αποκλείονται.)
Δ. Ο Μισθωτής  στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας οφείλει να συνδράμει τον Σύλλογο κατά την διοργάνωση εκδηλώσεων με επέκταση ωραρίου λειτουργίας, παραχώρηση χώρων κ.λ.π., ειδικές τιμές για τα μέλη και τους αθλητές του συλλόγου κ.λ.π., θέματα για τα  οποία ο Σύλλογος οφείλει να τον ενημερώνει εγκαίρως.
Ε. Ο Μισθωτής μπορεί να προβαίνει σε επέκταση - ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού κατόπιν έγγραφης άδεια του Συλλόγου και όλα τα ανωτέρω παραμένουν στην ιδιοκτησία του Συλλόγου μετά την λήξη της μίσθωσης ή την αποχώρηση αυτού, χωρίς διεκδίκηση αποζημιώσεων.
3. Οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του μισθωτή.
I.   Ο Σύλλογος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, για την οποία ο Σύλλογος είναι στην διάθεση οιουδήποτε για να επιδείξει το μίσθιο, άρα  τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη νομικών διεκδικήσεων επί του εξοπλισμού.
II. Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου, ή η πρόσληψη εταίρου ή η αλλαγή της νομικής μορφής του Μισθωτή, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου.
IΙV. Ο Μισθωτής υποχρεούται μετά τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο αμέσως και απροφασίστως, διαφορετικά υπόκειται σε έξωση κατά τη νόμιμη διαδικασία ενώ ταυτόχρονα υποχρεούται να καταβάλλει ημερησίως το ποσό των 1.000,00 € ως ποινική ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποχώρησης από το Χιονοδρομικό Κέντρο.
ΙV. Μισθωτής θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει το ικανοποιητικότερο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Συλλόγου μίσθωμα, λαμβανομένου επιπλέον υπ' όψη της επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης τέτοιου έργου.
V. Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
VI. Το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο χώρο και στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου, θα λειτουργούν υπό τον έλεγχο και με αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή. Όλες οι επί μέρους οικονομικές δοσοληψίες και δραστηριότητες (συμβάσεις εργασίας με τους εργαζόμενους, προμήθειες κάθε μορφής, πωλούμενα είδη και κάθε είδους, ασφαλιστικές συμβάσεις ανθρώπων και περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις με εταιρείες κοινής ωφέλειας ΔΕΗ ΟΤΕ κλπ ), θα ασκούνται στο όνομα, για λογαριασμό και με ευθύνη (αστική, ποινική κλπ) του μισθωτή, που θα είναι ο μόνος υπόλογος, απέναντι σε κάθε αρχή (δικαστική, φορολογική, ασφαλιστική κλπ).
VII. Άδειες Ο Μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει με δικές του δαπάνες και ευθύνη, στο όνομα του, όλες τις τυχόν απαιτούμενες σχετικές άδειες (ίδρυσης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης) εκ των δημοσίων υπηρεσιών, δημοτικών αρχών και των φορολογικών οργάνων, με τη διοικητική συνδρομή όταν και όπως και όπου απαιτείται του Εκμισθωτή. Ο Μισθωτής οφείλει να αποστείλει στον Εκμισθωτή αντίγραφά τους.
Ειδικότερα πρέπει να προβεί σε κάθε ενέργεια για την έκδοση των αδειών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 28/20-01-2011 και των Μηχανημάτων έργου σύμφωνα με το ΦΕΚ 708/4-06-2003.
VIII. Ασφάλεια. Ο μισθωτής είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ασφάλεια του Χιονοδρομικού Κέντρου καθώς και για τυχόν ατυχήματα.

ΙX. Ο μισθωτής υπόσχεται την ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης μίσθωσης. Η παράβαση οποιουδήποτε των περιγραφόμενων όρων, συμφωνιών και δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται με τη σύμβαση μίσθωσης από τον μισθωτή, θα προκαλεί την, σε βάρος του μισθωτή, κατάπτωση της συμφωνούμενης με το παρόν εγγυητικής επιστολής (ή άλλης εγγύησης  πλην της αρχικώς καταβληθείσας) ποσού ίσου με το ετήσιο μίσθωμα, για αναπόδεικτη ζημία από την αντισυμβατική συμπεριφορά και άμεση αποχώρηση του μισθωτή από το Χιονοδρομικό Κέντρο.
X. Η παρακολούθηση της πιστής τήρησης και εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από το  Δ.Σ. του Συλλόγου.
XΙ. Μετά το τέλος της σύμβασης μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να απομακρύνει από το χώρο του Χιονοδρομικού Κέντρου, το αργότερο εντός μηνός, το σύνολο του εξοπλισμού που αυτός μετέφερε και εγκατέστησε, πλην των περιλαμβανομένων στην παράγραφο 2.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω αποσβεστική προθεσμία, τότε το σύνολο του μη απομακρυθέντος εξοπλισμού, θα παραμείνει στο Χιονοδρομικό Κέντρο, ως περιουσία του Συλλόγου.
4. Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας Διαγωνιζομένων
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ.)
2) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
3) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
4) Πιστοποιητικό περί μη ένταξης στην Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.
5) Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
6) Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου ο Ενδιαφερόμενος θα δηλώνει συγκεκριμένα την εμπειρία του σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων. Πρέπει να προσκομίσουν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία.
7) Επιστολή Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την πρόθεση παροχής εγγυητικής επιστολής ή άλλο αποδεικτικό εγγύησης.
8) Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
9) Κάθε μισθωτής μπορεί να προσφέρει μία (1) και μόνο προσφορά- ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ- στα προσφερόμενα προς ενοικίαση.
10) Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει είναι γραπτή,  θα αποστέλλεται η θα παραδίδεται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Λαγοπάτη 43, 221 00 Τρίπολη και θα περιέχει, τα δικαιολογητικά και μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας και σε χωριστό κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά.
11) Ο χρόνος για την κατάθεση των προσφορών είναι έως την 25/11/2013 και ώρα 19:00. Την 25/11/2013 και ώρα 20:00 θα γίνει το άνοιγμα των φακέλων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Κατά το άνοιγμα των φακέλων μπορεί να παρευρίσκεται και κάθε ενδιαφερόμενος που κατέθεσε προσφορά.

Για παραλαβή παραρτήματος, πληροφορίες, διευκρινήσεις και ενδεχόμενη συνάντηση, ακόμη για κατάθεση προσφορών, μπορείτε να επικοινωνήσετε εντός της εβδομάδος, στο τηλ. 2710-232243 καθώς και προσωπικά στα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Τρίπολης, τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη & Σαββάτο και από ώρα 19:00  έως 21:00.

Για τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Τρίπολης
Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος        Μιχαήλ Μιχαλόπουλος
http://www.arcadiaportal.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου